แผนปฏิบัติงานป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ. 2566
1 พฤษภาคม 2566