การขึ้นทะเบียนวัตถุตำรับ และหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์วัตถุออกฤทธิ์ ในประเภท 2 หรือ ยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 (กรณีไม่ใช่ยาใหม่)
1 มีนาคม 2566