การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

o1

โครงสร้าง

โครงสร้าง อย.

o2

ข้อมูลผู้บริหาร

ผู้บริหาร อย.

o3

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่

o4

แผนยุทธศาสตร์หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนงาน โครงการ และงบประมาณ

o5

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ

o6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


การประชาสัมพันธ์

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

o7

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวทั้งหมด


การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

o8

Q&A

FAQ

o9

Social Network

Facebook

Twitter

Line

o10

นโยบายคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล

 


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

การดำเนินงาน

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

o11

แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

 

o12

รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
รอบ 6 เดือน

 

o13

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 


การปฏิบัติงาน

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

o14

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 


การให้บริการ

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

o15

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

 

o16

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

 

o17

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

 

o18

E–Service

 


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

o19

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

 

o20

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 

o21

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

 

o22

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

o23

นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

o24

การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

o25

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

o26

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

o27

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

o28

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

o29

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 


การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

o30

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 


ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

นโยบาย No Gift Policy

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

o31

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

o32

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

 

o33

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

 


การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

o34

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

 

o35

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 


แผนป้องกันการทุจริต

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

o36

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 

o37

การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

 

o38

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 


ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

o39

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 

o40

การขับเคลื่อนจริยธรรม

 

o41

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 


มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

o42

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

o43

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน