การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2566

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

o1

โครงสร้าง

เปิดดู

o2

ข้อมูลผู้บริหาร

เปิดดู

o3

อำนาจหน้าที่

เปิดดู

o4

แผนยุทธศาสตร์หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน

เปิดดู

o5

ข้อมูลการติดต่อ

เปิดดู

o6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เปิดดู


การประชาสัมพันธ์

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

o7

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดดู


การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

o8

Q&A

เปิดดู

o9

Social Network

Facebook

Twitter

Line

Youtube

o10

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เปิดดู


การดำเนินงาน

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

o11

แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

เปิดดู

o12

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน

เปิดดู

o13

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 เปิดดู


การปฏิบัติงาน

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

o14

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

เปิดดู


การให้บริการ

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

o15

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

เปิดดู

o16

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

เปิดดู

o17

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

เปิดดู

o18

E–Service

เปิดดู


การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

o19

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

เปิดดู

o20

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

เปิดดู

o21

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

เปิดดู

o22

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

เปิดดู


การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

o23

นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

เปิดดู

o24

การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

เปิดดู

o25

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เปิดดู

o26

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

เปิดดู


การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

o27

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เปิดดู

o28

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เปิดดู

o29

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เปิดดู


การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

o30

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เปิดดู


นโยบาย No Gift Policy

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

o31

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

เปิดดู

o32

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

 

o33

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

 


การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

o34

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

 

o35

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 


แผนป้องกันการทุจริต

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

o36

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 

o37

การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

 

o38

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 


มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

o39

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

เปิดดู

o40

การขับเคลื่อนจริยธรรม

 

o41

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 


มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

o42

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

o43

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

เปิดดู