ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 

1.jpg  

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช

email : dr.j.moph@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์    0 2590 7000 ต่อ 70102

เบอร์โทรสาร     0 2591 8441

2.jpg  

รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

นายแพทย์วิทิต สฤษฎีชัยกุล

email : dr.withid@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์ 0 2590 7000 ต่อ 70107

เบอร์โทรสาร 0 2591 7002

3.jpg  

รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

เภสัชกร วีระชัย นลวชัย

email : weerachai@fda.moph.go.th

เบอร์โทรศัพท์ 0 2590 7000 ต่อ 70103

เบอร์โทรสาร 0 2591 8460

4.jpg  

รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

เภสัชกร เลิศชาย เลิศวุฒิ

email : noinoiok@gmai.com

เบอร์โทรศัพท์ 0 2590 7000 ต่อ 70105

เบอร์โทรสาร 0 2590 7197

5.jpg  

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ด้านสาธารณสุข

เภสัชกรหญิง สุภัทรา บุญเสริม

email : Team.supattra@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์ 0 2590 7000 ต่อ 98005

เบอร์โทรสาร -

6.jpg  

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความปลอดภัยและประสิทธิผล
ของผลิตภัณฑ์และการใช้ผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข

เภสัชกร มรกต จรูญวรรธนะ

email : morakotfda@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์ 0 2590 7000 ต่อ 97154

เบอร์โทรสาร 0 2591 8446

7.jpg  

เลขานุการกรม

นางสาวผ่องพรรณ อินเล็ก

email : phongphan.i@fda.moph.go.th

​เบอร์โทรศัพท์ 0 2590 7000 ต่อ 97231

เบอร์โทรสาร 0 2590 7116

8.jpg  

ผู้อำนวยการกองควบคุมเครื่องมือแพทย์

เภสัชกร ปิยะ ฉิ่นมณีวงศ์

email : joecwt45@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์ 0 2590 7000 ต่อ 97245

เบอร์โทรสาร 0 2591 8445

9.jpg  

ผู้อำนวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด

เภสัชกร ฉัตรชัย พานิชศุภภรณ์

email : Chat2345@fda.moph.go.th

เบอร์โทรศัพท์ 0 2590 7000 ต่อ 97332

เบอร์โทรสาร 0 2591 7772

10.jpg  

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

เภสัชกร วราวุธ เสริมสินสิริ

email : varavoot@hotmail.com

​เบอร์โทรศัพท์ 0 2590 7000 ต่อ 97281

เบอร์โทรสาร 0 2591 8457

11.jpg  

ผู้อำนวยการกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

เภสัชกรหญิง วารีรัตน์ เลิศนที

email : Wareeratlert@gmail.com

​เบอร์โทรศัพท์ 0 2590 7000 ต่อ 97111

เบอร์โทรสาร 0 2591 8472

12.jpg  

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น

เภสัชกร ดร.สุชาติ จองประเสริฐ

email : drsuchart@gmail.com

​เบอร์โทรศัพท์ 0 2590 7000 ต่อ 70601

เบอร์โทรสาร 0 2591 8484

13.jpg  

ผู้อำนวยการกองควบคุมเครื่องสำอาง
และวัตถุอันตราย

เภสัชกรหญิง ขนิษฐา ตันติศิรินทร์

email : khat@fda.moph.go.th

​เบอร์โทรศัพท์ 0 2590 7000 ต่อ 97272

เบอร์โทรสาร 0 2591 7772

14.jpg  

ผู้อำนวยการกองด่านอาหารและยา

ดร.วัฒนศักดิ์ ศรรุ่ง

email : wsornrung@gmail.com

​เบอร์โทรศัพท์ 0 2590 7000 ต่อ 97351

เบอร์โทรสาร 0 2591 8411

15.jpg  

ผู้อำนวยการกองยา

เภสัชกรหญิง วรสุดา ยูงทอง

email : worasuda@fda.moph.go.th

​เบอร์โทรศัพท์ 0 2590 7000 ต่อ 70904

เบอร์โทรสาร 0 2591 8390

16.jpg  

ผู้อำนวยการกองอาหาร

เภสัชกรหญิง สุภาวดี ธีระวัฒน์สกุล

email : pree@fda.moph.go.th

​เบอร์โทรศัพท์ 0 2590 7000 ต่อ 97175

เบอร์โทรสาร 0 2591 8468

17.jpg  

(รักษาการ) ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์สมุนไพร

เภสัชกร ฉัตรชัย พานิชศุภภรณ์

email : Chat2345@fda.moph.go.th

เบอร์โทรศัพท์ 0 2590 7000 ต่อ 97332

เบอร์โทรสาร 0 2591 7772

24.jpg  

ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรม
และการบริการ

เภสัชกร อาทิตย์ พันเดช

email : artypun@fda.moph.go.th

​เบอร์โทรศัพท์ 0 2590 7000 ต่อ 97130

เบอร์โทรสาร 0 2590 7629

19.jpg  

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

นางสาธิตา มาดี

email : deedi@fda.moph.go.th

​เบอร์โทรศัพท์ 0 2590 7000 ต่อ 71208

เบอร์โทรสาร -

20.jpg  

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

นางสาวภัทราภรณ์ วัฒนโพธิธร

email : muaypw@fda.moph.go.th

​เบอร์โทรศัพท์ 0 2590 7000 ต่อ 97403

เบอร์โทรสาร 0 2591 9622

35.jpg  

ผู้อำนวยการศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน
และปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ

เภสัชกรหญิง อรัญญา เทพพิทักษ์

email : aranyat@fda.moph.go.th

​เบอร์โทรศัพท์ 0 2590 7000 ต่อ 97410

เบอร์โทรสาร 0 2591 7410

22.jpg  

ผู้อำนวยการกองนโยบายแห่งชาติด้านยา

เภสัชกรหญิง อัญชลี จิตรักนที

email : ajrn218@gmail.com

​​​เบอร์โทรศัพท์ 0 2590 7000 ต่อ 71416

เบอร์โทรสาร -

23.jpg  

ผู้อำนวยการกองความร่วมมือระหว่างประเทศ

เภสัชกรหญิง สิตานันท์ พูนผลทรัพย์

email : psitanan@fda.moph.go.th

​​​เบอร์โทรศัพท์ 0 2590 7000 ต่อ 97021

เบอร์โทรสาร 02 591 8475

24.jpg  

ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

เภสัชกร อาทิตย์ พันเดช

email : artypun@fda.moph.go.th

​เบอร์โทรศัพท์ 0 2590 7000 ต่อ 97234

เบอร์โทรสาร 0 2590 7230

25.jpg  

ผู้อำนวยการกองกฎหมาย
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายอาหารและยา

นางสาวนิภาพร วงษ์ธนสุภรณ์

email : nipwong@fda.moph.go.th

​เบอร์โทรศัพท์ 0 2590 7000 ต่อ 97083

เบอร์โทรสาร -

26.jpg  

ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานยา

เภสัชกรหญิง ดร.ธารกมล จันทร์ประภาพ

email : tankamol@fda.moph.go.th

​เบอร์โทรศัพท์ 0 2590 7000 ต่อ 97145

เบอร์โทรสาร 0 2591 8446

27.jpg  

ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของเครื่องมือแพทย์

เภสัชกรหญิง นุชนาฏ กิติวรนนท์

email : nutchnat@fda.moph.go.th

​เบอร์โทรศัพท์ 0 2590 7000 ต่อ 98009

เบอร์โทรสาร 0 2591 8445

28.jpg  

(รักษาการ) ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบ
การคุ้มครอง
ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์
ด้านสาธารณสุข

นางกมลรัตน์ นุตยกุล

email : maew05rx@fda.moph.go.th

​เบอร์โทรศัพท์ 0 2590 7000 ต่อ 97391

เบอร์โทรสาร -

29.jpg  

(รักษาการ) ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานอาหาร

นายญาณพล ขาวพลศรี

email : yantap9999@gmail.com

​เบอร์โทรศัพท์ 0 2590 7000 ต่อ 98031

เบอร์โทรสาร -

30.jpg  

(รักษาการ) ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย
ของเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย

เภสัชกรหญิง อัจจิมา สถาพรเจริญยิ่ง

email : udjima_sa@fda.moph.go.th

​​เบอร์โทรศัพท์ 0 2590 7000 ต่อ 97300

เบอร์โทรสาร -

31.jpg  

ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบงานคุ้มครองผู้บริโภค
ในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น

เภสัชกรหญิง ดร.พรทิพย์ เจียมสุชน

email : tip_j@fda.moph.go.th

​เบอร์โทรศัพท์ 0 2590 7000 ต่อ 97270

เบอร์โทรสาร 0 2591 8457

32.jpg  

ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบนำเข้า - ส่งออก
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

เภสัชกรหญิง อัมพร พุฒิอังกุล

email : sally@fda.moph.go.th

​​เบอร์โทรศัพท์ 0 2590 7000 ต่อ 97363

เบอร์โทรสาร -

33.jpg  

ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบกำกับดูแลผลิตภัณฑ์
หลังออกสู่ตลาด

เภสัชกรหญิง ธามน วิภูมิรพี

email : suchanya@fda.moph.go.th

​​เบอร์โทรศัพท์ 0 2590 7000 ต่อ 97156

เบอร์โทรสาร -

34.jpg  

ผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาของวัตถุเสพติด

เภสัชกรหญิง กรพินธุ์ ณ ระนอง

email : korapin@fda.moph.go.th

​เบอร์โทรศัพท์ 0 2590 7000 ต่อ 97711

เบอร์โทรสาร 0 2590 7767

21.jpg  

ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยและประสิทธิผล
ของยาและการใช้ยา

เภสัชกรหญิง อรัญญา เทพพิทักษ์

email : aranyat@fda.moph.go.th

​เบอร์โทรศัพท์ 0 2590 7000 ต่อ 97410

เบอร์โทรสาร 0 2591 7410

36.jpg  

ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของอาหารและการบริโภคอาหาร

นางสาวนฤมล ฉัตรสง่า ​

email : pre_fda@fda.moph.go.th

​เบอร์โทรศัพท์ 0 2590 7000 ต่อ 97195

เบอร์โทรสาร -