การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2567


ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

o1

โครงสร้าง

เปิดดู

o2

ข้อมูลผู้บริหาร

เปิดดู

o3

อำนาจหน้าที่

เปิดดู

o4

ข้อมูลการติดต่อ

เปิดดู


การประชาสัมพันธ์

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

o5

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดดู


การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

o6

Q&A

เปิดดู

Chatbot


การดำเนินงาน

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

o7

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

เปิดดู

o8

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

เปิดดู

o9

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

เปิดดู


การปฏิบัติงาน

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

o10

คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

เปิดดู


การให้บริการและการติดต่อประสานงาน

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

o11

คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

เปิดดู

o12

ข้อมูลสถิติการให้บริการ

เปิดดู

o13

E–Service

เปิดดู


การจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

o14

รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

เปิดดู

o15

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

เปิดดู

o16

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

เปิดดู

o17

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

เปิดดู


การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบข้อมูล

o18

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เปิดดู

o19

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

เปิดดู

o20

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

เปิดดู

o21

การขับเคลื่อนจริยธรรม

เปิดดู


การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบข้อมูล

o22

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เปิดดู

o23

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เปิดดู

o24

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เปิดดู


การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ข้อ

ข้อมูล

องค๊ประกอบข้อมูล

o25

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เปิดดู


นโยบาย No Gift Policy

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบข้อมูล

o26

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

เปิดดู

o27

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

เปิดดู

o28

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

เปิดดู

o29

รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

เปิดดู


การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบข้อมูล

o30

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

เปิดดู

o31

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

เปิดดู


แผนป้องกันการทุจริต

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบข้อมูล

o32

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

เปิดดู

o33

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

เปิดดู


มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบข้อมูล

o34

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

เปิดดู

o35

รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

เปิดดู